آره ...

آره

هرچی فکر میکنم می بینم واقعا نمیتونم تحملت کنم

خیییییییییییییییلی ازت بدم میاد . آره درست شنیدی

حالم ازت بهم میخوره 

بذار همه بفهمن ... یک ثانیه دیدنت هم حالمو بهم میزنه

HATE

کاش نمی دیدمت . کاش حذف میشدی

از اخلاقای مسخره ات هم متنففففففففففففففففففرم ! 

اه اه اه اه اه اه ...

/ 0 نظر / 9 بازدید