بهشت است آن که من دیدم ، نه رخسار

کمند است آن که وی دارد ، نه گیسو 

 

دروغ بگویی و هم خودت بدانی که دروغ است و هم بدانی کسی که به او دروغ می گویی می داند ! عجب حالی ...

/ 0 نظر / 12 بازدید