و باز امروز

خیلی وقت بود که اسمت رو اینجور از نزدیک نشنیده بودم

چه صبحی ... چه شروعی ! از نزدیک ...

یعنی نمی دونست که نباید اینجوری اسمش رو جلوی من بیاره ؟! جلوی من ؟!

همین جور بی مقدمه که نمیشه اسم تو رو آورد

باید اول خودمو آماده کنم 

بعد منتظر باشم که اسمتو بشنوم

باید خودم رو کنترل کنم ... مگه اتفاق خاصی افتاده ؟!!!!!

/ 1 نظر / 17 بازدید